Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

AKKOORD


Meer informatie         Delen    

Woongroep voor jongeren tot 18 jaar

Een woongroep voor kinderen tot 18 jaar met een psychiatrische beperking waarvoor thuis wonen momenteel geen optie is. Soms is thuis wonen voor korte of langere tijd niet mogelijk. De problematiek van uw kind is dusdanig dat het u niet meer lukt om de zorg te bieden die uw kind vraagt. Ondanks alle mogelijke inspanningen is ambulante hulp niet toereikend gebleken. Dit kan betekenen dat u de moeilijke keuze moet maken om uw kind aan de zorg van professionals over te dragen.

Mogelijk is uw kind gedurende een kortere of langere periode voor behandeling opgenomen geweest in een andere instelling. De termijn voor de behandeling loopt af, maar (vervolg-) begeleiding/behandeling is noodzakelijk of thuis wonen is (momenteel)(nog) geen optie; Waar kan uw kind dan terecht?

Mogelijkheden

In een woongroep van PGZ kan uw kind verblijven zo lang als noodzakelijk is tot zijn/haar 18e jaar. De manier waarop de periode van verblijf wordt vormgegeven is afhankelijk van hetgeen uw zoon of dochter nodig heeft. Vanuit een veilig en gestructureerd klimaat wordt vooral uitgegaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Ieder kind is uniek en vraagt daarom in zijn/haar benaderingswijze ook een unieke aanpak. Door het pedagogisch handelen af te stemmen op het individuele kind, kunnen ontwikkelingskansen optimaal benut worden.
 
Indien uw kind meer nodig heeft dan een veilige en gestructureerde opvoedsituatie om zijn/haar problemen te kunnen verminderen, is er de mogelijkheid om naast de afgestemde begeleiding binnen de groep, individuele behandeling buiten de groep te bieden. Mogelijke individuele therapieën buiten de groep zijn onder andere psycho-educatie, weerbaarheidstraining, creatieve therapie, psychomotorische therapie of medicatie.

De groepen

 • Wonen Jeugd Tungelroy
  Het wonen in Tungelroy betreft een grote villa waarbinnen 2 groepen zijn gehuisvest. In een groep verblijven doorgaans 5 tot 6 kinderen die wat betreft leeftijd en problematiek zoveel mogelijk bij elkaar passen. Ieder kind heeft zijn eigen slaapkamer, per groep is er een gezamenlijke woonkamer, keuken, badkamer en tuin. Uw zoon of dochter heeft de mogelijkheid om de kamer met eigen spullen een vertrouwd karakter te geven.
 • Wonen Jeugd Eindhoven
  Wonen Jeugd Eindhoven bevindt zich op het terrein van Kentalis. Het zijn twee geschakelde woongroepen. In een groep verblijven doorgaans 8 jongeren die wat betreft leeftijd en problematiek zoveel mogelijk bij elkaar passen. Ieder kind heeft zijn eigen slaapkamer, per groep is er een gezamenlijke woonkamer, keuken en badkamer. Uw zoon of dochter heeft de mogelijkheid om de kamer met eigen spullen een vertrouwd karakter te geven.

Doel

Doel van de plaatsing op de woongroep is het bieden van een veilige, gestructureerde, maar zoveel als mogelijk genormaliseerde opvoedsituatie waarin uw kind zich binnen zijn eigen mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen en vaardigheden aangeleerd en vergroot kunnen worden. De gebieden waarin een kind extra ondersteuning nodig heeft kunnen per kind/jongere verschillen, maar men kan denken aan:
Sociale vaardigheden;
Emotieregulatie;
Daginvulling;
Zelfstandigheid en Zelfredzaamheid;
Vertrouwen in eigen mogelijkheden;        
Communicatieve vaardigheden;         
Uitbreiding van interessegebieden;        
Toekomstperspectief;
Weerbaarheid.

Het einddoel van de plaatsing op de woongroep is een succesvolle terugkeer naar het gezin, dit eventueel met nazorg en gebruikmakend van het ambulante aanbod. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is dan kunnen wij begeleiden naar een (minder of juist meer) zelfstandige vorm van wonen wanneer uw kind 18 jaar is geworden.

Doelgroep                                                                                        

De doelgroep zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. De jongens en meisjes die bij ons kunnen wonen hebben een psychiatrische diagnose, vaak een autisme spectrum stoornis, ADHD, of een reactieve hechtingsstoornis. Plaatsing van kinderen met een andere diagnose kan in overleg mogelijk zijn. Per kind en afhankelijk van de samenstelling van de groep wordt gekeken of kinderen plaatsbaar zijn binnen de groep.

Visie

Het uitgangspunt is het bieden van een beschermde leefomgeving aan kwetsbare kinderen en jongeren binnen een leefgroep. Ieder kind heeft recht op een veilig en prettig ‘thuis’. Wanneer binnen de gezinssituatie om wat voor reden dan ook dit tijdelijk niet mogelijk is, proberen we binnen de wooongroep een zo goed mogelijke vervanging van een ‘thuis’ te bieden. U bent en blijft als ouder/verzorger de belangrijkste persoon binnen het leven van een kind. Daarom vinden wij het belangrijk dat er waar mogelijk wordt toegewerkt naar een thuisplaatsing en naar behoud dan wel herstel van de relatie met u als ouder/verzorger. Wij verwachten ook tijdens het verblijf op de leefgroep van u of uw netwerk dat u actief betrokken blijft bij uw kind. Zo blijft u verantwoordelijk om uw kind te begeleiden bij, voor uw kind, essentiële afspraken zoals dokters- en tandartsbezoek en schoolgesprekken, maar ook verwachten wij een betrokkenheid van u tijdens vakantieperiodes of tijdens weekenden.

Begeleiding/ Behandeling

Het streven is om vanaf het begin een aangepast, veilige en vertrouwde leefomgeving voor uw kind te creëren. Uw kind krijgt zo veel mogelijk te maken met dezelfde begeleiders. Deze zijn deskundig en professioneel geschoold en zullen zorgen voor een lerende en huiselijke omgeving en bieden warmte, voorspelbaarheid en structuur. De begeleiders zijn zo veel mogelijk in de nabijheid om waar nodig te helpen in bijvoorbeeld de communicatie, zelfverzorging en met dagelijkse taken. Afhankelijk van de ontwikkelingsvragen en mogelijkheden en beperkingen van uw kind kan vervolgens gewerkt worden aan tezamen vastgestelde individuele doelen. De begeleiding is dag en nacht aanwezig in de woning.

Ook kunnen, indien noodzakelijk, via een individueel behandeltraject bijvoorbeeld extra vaardigheden worden aangeleerd en vergroot om zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren en actieve deelname hieraan te bevorderen.

Team

Ons team bestaat uit pedagogische medewerkers, ondersteund door een teamleider en een gedragsdeskundige. Wanneer tevens ambulante behandeling wordt geboden, gebeurt dit in samenwerking met onze psychiater.

Werkwijze

Structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en consequent handelen zijn de basis van alle handelen binnen de leefgroep. Afhankelijk van de problematiek van kinderen binnen de groep of van een kind in het bijzonder, kunnen in de pedagogische aanpak echter verschillende accenten worden gelegd.

Begeleidingsplan

Er wordt gewerkt met een begeleidingsplan waar de hulpvraag, de mogelijkheden en beperkingen, de begeleidingsaanpak en doelen in beschreven staan. Vanuit de diverse betrokken disciplines wordt de wijze waarop aan de doelen gewerkt is beschreven.
Halfjaarlijks wordt het plan geëvalueerd en bijgesteld door de betrokkenen en een multidisciplinair team onder begeleiding van de gedragsdeskundige.  Uiteraard worden ouders en jongeren betrokken bij het schrijven en evalueren van het begeleidiingsplan.

Nazorg

Indien uw kind vanuit de woongroep weer terug naar huis gaat, heeft PGZ de mogelijkheid om vanuit ambulante ondersteuning van uw kind en uw gezin, nazorg op maat te bieden, zodat ook op langere termijn uw gezin weer vol vertrouwen met elkaar verder kan.

Mogelijkheden voor nazorg zijn onder andere:
 • Intensieve gezinsbehandeling;
 • Individuele behandeling;
 • Vrijetijdsclubs;
 • Gespecialiseerde thuisbegeleiding;        
 • Gespecialiseerde logeeropvang.

Nazorg jongeren 18 jaar en ouder

Indien de jongere niet meer thuis gaat wonen en 18 jaar of ouder is zal gekeken worden naar een passende vorm van zelfstandig (begeleid) wonen. In de regio Weert kan dit verzorgd worden door PGZ (zie ook Wonen voor volwassenen of Woonbegeleiding). In de regio Eindhoven  zal hierin, vooralsnog, de samenwerking gezocht worden met organisaties buiten PGZ die dit aanbieden. Natuurlijk wordt hierbij gekeken naar een passende woonplek.
 
 
Meer informatie     
Delen    


Contact met PGZ

Deel deze pagina via e-mail

Aan:


Van:
Meer informatie aanvragen

Onderwerp:


Van:
Bel ons op nummer:

0495 - 62 23 99