Meer informatie         Delen    

Basis GGZ


Korte beschrijving producten Basis GGZ

Om de verschuiving van de patiëntenstroom binnen de Generalistische Basis GGZ te organiseren zijn  landelijk  vier zorgproducten ontwikkeld, namelijk: kort, middel, intensief en chronisch.  Op basis van de zorgvraagzwaarte wordt  (door de huisarts in afstemming met de behandelaar) bepaald binnen welk zorgproduct een patiënt zal worden behandeld. De producten zijn als volgt omschreven:

Product 1. GBGGZ Kort (BK)
Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.

Product 2. GBGGZ Middel (BM)
Dit product is voor cliënten met problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Product 3. GBGGZ Intensief (BI)
Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Product 4. GBGGZ Chronisch (BC)
Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bijvoorbeeld behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.

Verwijscriteria

Het gaat bij de beoordeling van de klacht om de volgende verwijscriteria:
•    vermoeden DSM-benoemde stoornis;
•    mate van ernst problematiek;
•    mate van risico;
•    mate van complexiteit;
•    het beloop van de klachten.

Deze criteria vormen de aanzet voor een checklist voor u als (huis)arts om te bepalen in welk echelon de hulpvraag van de cliënt kan worden opgepakt en welk echelon naar verwachting het best passend is voor uw cliënt.

Wat kunnen verwijzers van PGZ verwachten?

Op basis van de  informatie uit de verwijsbrief, screening  van voorinformatie en het intakegesprek  wordt er  samen met  de patiënt een behandeltraject gekozen.  In sommige gevallen kan  het  voorkomen dat een patiënt na de screening wordt terugverwezen naar de verwijzend (huis)arts. Een terugverwijzing vindt plaats wanneer er geen sprake is van een DSM-IV stoornis of wanneer er sprake is van problematiek waarvoor de Basis GGZ niet toereikend is (bijvoorbeeld te complexe problematiek of een  hoge crisisgevoeligheid). De huisarts kan in dit laatste geval doorverwijzen naar Specialistische GGZ. Dit kan Specialistische GGZ van PGZ zijn.

PGZ draagt er zorg voor dat een verwijzer na de intake altijd een korte terugkoppeling van de bevindingen en het verkozen zorgpad ontvangt. Ook na afronding van de behandeling wordt de verwijzer geïnformeerd. Voor welke behandelingen en problemen kunt u bij PGZ in de basisGGZ verwijzen? U kunt patiënten verwijzen met uiteenlopende psychische problemen of een sterk vermoeden daarvan. Zowel voor kinderen- en jeugdigen als voor volwassenen hebben wij een breed hulpverleningsaanbod. Enkele voorbeelden zijn:
•    ADHD
•    Autisme Spectrum Stoornissen
•    Gedragsstoornissen
•    Zindelijkheidsproblemen (welke niet worden veroorzaakt door een lichamelijk probleem)
•    Angststoornissen (waaronder faalangst, een specifieke fobie, sociale angst, separatieangst)
•    PostTraumatische StressStoornis
•    Dwanggedachten en/of dwanghandelingen
•    Depressieve klachten
•    Ticstoornis
•    Slaapstoornis
•    Somatoforme stoornissen (pijn- of ernstige vermoeidheidsklachten zonder medische oorzaak)
•    Relatieprobleem (ouder-kinder, partner, verbonden aan psychische stoornis van een gezinslid)

Wat zijn de kosten voor uw patiënt?

Een behandeling binnen de basisGGZ  wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Wel is het zo, dat bij verzekerden boven de 18 jaar de kosten voor de behandeling vallen onder het verplichte eigen risico.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cliëntbureau van PGZ, te bereiken via tel nummer 0495-622399 of via info@pgz.nu. Bij twijfel of PGZ passende hulp kan bieden binnen de Basis GGZ, Specialistische GGZ of vanuit de AWBZ, kan een van onze medewerkers met u meedenken.

 
 
Meer informatie     
Delen    


Terug naar Verwijzers


Lees meer over:

  Contact met PGZ

  Deel deze pagina via e-mail

  Aan:


  Van:
  Meer informatie aanvragen

  Onderwerp:


  Van:
  Bel ons op nummer:

  0495 - 62 23 99