Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

AKKOORD


Meer informatie         Delen     "> ">

Onderwijsbehandelgroep "De Cocon"Onderwijsbehandelgroep/ dagbehandeling

Uw kind kan onvoldoende tot leren komen op school en stagneert in zijn ontwikkeling. Uw kind heeft door zijn sociaal-emotionele, gedragsmatige of ontwikkelingsproblematiek onvoldoende mogelijkheden om zich te kunnen handhaven binnen (speciaal)onderwijs.

Het is belangrijk voor uw kind dat het weer succeservaringen opdoet, het zelfvertrouwen wordt vergroot, er weer plezierbeleving wordt ervaren en er weer ontwikkeling mogelijk is.

De onderwijsbehandelgroep richt zich op de behandeling van kinderen van 4 tot 14 jaar die op basis van psychiatrische problematiek (al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking) stagneren in hun ontwikkeling. Voltijds (speciaal) onderwijs is (nog) niet haalbaar voor deze kinderen. In de onderwijsbehandelgroep wordt behandeling in combinatie met onderwijs geboden.

Voor wie

Kinderen bij wie:

  • de basale vaardigheden, gedragsmatig, sociaal-emotioneel, didactisch, om tot leren en ontwikkeling te komen niet voldoende aanwezig zijn
  • het onderwijsproces en/of ontwikkeling stagneert
  • voltijds (speciaal) onderwijs (nog) niet haalbaar is
  • achterstand tov leeftijdsgenoten groter wordt
  • in het onderwijs weinig tot geen succeservaringen meer opgedaan worden
  • onderliggende problematiek onduidelijk is en het van belang is om hier meer zicht op te krijgen

Samenwerking

Soms is er meer nodig om weer tot leren te kunnen komen.
Om aan deze hulpvraag te kunnen voldoen heeft Zorgverlening PGZ een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Latasteschool in Horn.
Per 1 oktober 2016 is PGZ gestart met een onderwijsbehandelgroep op locatie van de Latasteschool.

Onderwijsprofessionals van de Latasteschool en behandelaren van Zorgverlening PGZ bieden behandeling in combinatie met onderwijs. Zij stemmen hun benadering af op hetgeen uw kind nodig heeft. Voor elk kind wordt een passend aanbod verzorgd.

 

Dagbehandeling
De onderwijsbehandelgroep is  5 dagen per week (maandag t/m vrijdag) overdag geopend. Afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek en de fase waarin een kind zich bevindt wordt in samenspraak met ouders, school, CJG, de verhouding dagbehandeling en onderwijs afgestemd (aantal dagdelen school en dagdelen behandeling).

De behandeling wordt vormgegeven binnen een therapeutisch behandelklimaat. Dit betekent dat uw kind begeleid wordt in een omgeving die wordt gekenmerkt door veiligheid, warmte, duidelijkheid en structuur met betrekking tot activiteiten en omgangsvormen.

Uw kind zal deelnemen aan individuele en groepsgewijze activiteiten. Er wordt gewerkt met ontwikkelingsmateriaal, specifieke activiteiten, zelfhanteringsprogramma’s, trainingen en therapieën. Uw kind zal gedurende de dagbehandeling deel uit blijven maken van zijn klas en kan naadloos (dagdelen) dagbehandeling afbouwen en (speciaal) onderwijs opbouwen.

De groep bestaat per dagdeel uit maximaal acht kinderen die in wisselende samenstelling en met een variabel aantal dagdelen deelnemen aan de dagbehandeling. De plaatsing op de onderwijsbehandelgroep is kortdurend, het doel is om het kind weer volledig terug naar het onderwijs te laten gaan. De trajecten worden flexibel en op maat vorm gegeven.

Ouders en/of verzorgers

De hulpvraag van u als ouder/verzorger, samen met school is het uitgangspunt van de onderwijsbehandelgroep. Samen met u en school wordt een behandelplan opgesteld voor uw kind, waarin persoonlijke doelen worden vastgelegd. Als naast de dagbehandeling ook individuele therapieën, diagnostiek, medicatie of gezinsbehandeling worden ingezet, wordt dit in het behandelplan meegenomen. Een orthopedagoog ondersteunt de groepsleiding bij het vormgeven van het behandelplan. Daarnaast vindt er regelmatig overleg met de orthopedagoog plaats over uw kind en zijn/haar ontwikkeling. De orthopedagoog is tevens aanwezig bij de behandelbesprekingen en kan bij complexere vragen ingeschakeld worden.

Uw kind zal een eigen mentor toegewezen krijgen. Deze mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor u als ouders.

De groepsleiding/mentor van de onderwijsbehandelgroep en de leerkracht hebben regelmatig afstemming en werken nauw samen.

Mogelijkheden voor instroom

De dagdelen waaraan uw kind deelneemt worden gezamenlijk afgestemd. Het is mogelijk dat uw kind deels op school en deels op de onderwijsbehandelgroep deelneemt. Ook is het mogelijkheid is dat uw kind volledig participeert op de onderwijsbehandelgroep. Daarnaast is het mogelijk dat uw kind eerst volledig start in het onderwijs, waarna er vanuit observatie en evaluatie door de orthopedagoog en school wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor instroom op de onderwijsbehandelgroep.

In gezamenlijkheid wordt bekeken wat haalbaar is voor zowel school als de dagbehandeling.

Aanmelden

U kunt contact opnemen met het Cliëntburo van Zorgverlening PGZ.

 
 
Meer informatie     
Delen     "> ">


Contact met PGZ

Deel deze pagina via e-mail

" type="hidden"> Aan:


Van:
Meer informatie aanvragen

Onderwerp:
" type="text">

Van:
Bel ons op nummer:

0495 - 62 23 99